yandex-money/yandex-money-sdk-php

phppaymentmoneysdkyandexyandex.money

Overall: 3 392 installs
30 days: 672 installs
Today: 1 install

Yandex.Money API SDK for PHP

Maintainers: melnikovdv, yandex-money
Canonical: https://github.com/yandex-money/yandex-money-sdk-php.git
Source: https://github.com/yandex-money/yandex-money-sdk-php/tree/master
Issues: https://github.com/yandex-money/yandex-money-sdk-php/issues

 • dev-master reference: 5863c12 2015-05-08 14:24 UTC MIT

  require:

  Author

 • v3.0.9 reference: 4d8bb50 2015-02-02 16:45 UTC MIT

 • v3.0.8 reference: 73500be 2015-02-02 16:18 UTC MIT

 • v3.0.7 reference: 3fcc9bd 2014-11-17 16:48 UTC MIT

 • v3.0.6 reference: 5fcab87 2014-11-17 15:40 UTC MIT

 • v3.0.5 reference: 4574485 2014-10-16 09:53 UTC MIT

 • v3.0.4 reference: 5f92a24 2014-10-16 08:49 UTC MIT

 • v3.0.3 reference: 8961db5 2014-10-07 10:16 UTC MIT

 • v3.0.2 reference: e8e897a 2014-09-26 11:47 UTC MIT

 • v3.0.1 reference: 072320e 2014-09-24 10:02 UTC MIT

 • v3.0.0 reference: 7674ca3 2014-09-24 09:11 UTC MIT

 • v1.3.0 reference: 4a222f5 2014-03-18 13:54 UTC MIT

 • dev-paction reference: a30543f 2014-06-24 14:56 UTC MIT

 • dev-dev reference: b9ac906 2014-06-24 14:18 UTC MIT