vuthaihoc/vi_encoder

Chuyển đổi qua lại giữa một số định dạng bảng mã Việt Nam

v0.1.2 2021-10-01 02:46 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-04-29 03:15:39 UTC


README

Composer

composer require vuthaihoc/vi_encoder

Code supported

private static $codes_supported = [
                  "VIQR",
                  "VPS-Win",
                  "UNICODE",
                  "TCVN-3"
                ]

Kiểm tra có hỗ trợ hay không

Detector::isSupported($sourceEncode);

Detect bảng mã của đoạn văn

$using_code = Detector::usingCode($string);

Chuyển đổi giữa các bảng mã

$new_string = Converter::changeEncode($string, $targetCode, [$sourceCode = null]);

$targetCode$sourceCode có thể dùng cont của Code cho chuẩn xác tên bảng mã. $sourceCode bỏ trống thì hệ thống sẽ tự động nhận diện bảng mã $string đang dùng.

const CHARSET_TCVN3 = 'TCVN-3';
const CHARSET_VNI_WIN = 'VNI-WIN';
const CHARSET_VIQR = 'VIQR';
const CHARSET_UNICODE = 'UNICODE';

Credit

Tham khảo: