vnpt_srcr/ehealth-tgg-his

There is no license information available for the latest version (dev-master) of this package.

A simple todo package of ehealth TGG HIS

dev-master 2019-06-14 09:58 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2020-01-14 11:33:34 UTC


README

(Package xử lý các SRCR của phầm mềm HIS JAVA)

bao gồm các SRCR sau:

Mã SRCR Tên SRCR

1 eHealth_SRCR_9 Thuốc còn nhưng không kê cho bệnh nhân được

2 eHealth_SRCR_8 Kiểm tra thông tin bệnh nhân trước đó đã tiếp nhận ở đâu, bác sĩ nào ra toa, khám trước đó

3 eHealth_SRCR_7 Kiểm tra thông tin còn thuốc bệnh nhân khi tiếp nhận mới

4 eHealth_SRCR_4 Xuất báo cáo 79 không có tiền khám

5 eHealth_SRCR_6 Kiểm tra thông tin thuốc bị nhầm thành VTYT

6 eHealth_SRCR_3 Báo cáo danh sách bệnh nhân sử dụng thuốc YHCT không có dữ liệu. Do phân loại sai nhóm thuốc, loại bc20, cột lathuoc sai nhóm. Thuốc chế phẩm YHCT mà kê trong tab toa đông y

7 eHealth_SRCR_5 Reset password

8 eHealth_SRCR_2 Cập nhật thông tin địa chỉ bệnh nhân

9 eHealth_SRCR_1 Khai báo đơn vị mới không thiết lập được đơn vị, không đăng nhập được

Installation

You can install the package via composer:

composer require srcr-vnpt/ehealth-tgg-his

If you are using Laravel 5.5, the service provider and facade will automatically be discovered.

On earlier versions, you need to do that manually. You must install the service provider:

// config/app.php
'providers' => [
    ...
    
];

And optionally register an alias for the facade.

// config/app.php
'aliases' => [
    ...
    
];

Sử dụng:

Vui lòng truy cập vào trang srcr.vnptit3.vn để xem nội dung thông tin chi tiết về package

Version history

See the dedicated change log

License

The MIT License (MIT). Please see License File for more information.