symfony/validator Security Advisories for v2.0.12 (2)