symfony/validator Security Advisories for v2.2.4 (1)