symfony/validator Security Advisories for v2.3.0 (1)