symfony/validator Security Advisories for v2.0.23 (1)