symfony/validator Security Advisories for v2.0.21 (1)