symfony/validator Security Advisories for v2.0.20 (1)