symfony/validator Security Advisories for v2.1.4 (1)