symfony/validator Security Advisories for v2.0.19 (1)