symfony/serializer Security Advisories for v5.3.11 (1)