symfony/serializer Security Advisories for v4.4.34 (1)