symfony/serializer Security Advisories for v5.3.10 (1)