symfony/serializer Security Advisories for v4.4.33 (1)