symfony/serializer Security Advisories for v5.3.8 (1)