symfony/serializer Security Advisories for v4.4.31 (1)