symfony/serializer Security Advisories for v5.3.4 (1)