symfony/serializer Security Advisories for v4.4.27 (1)