symfony/serializer Security Advisories for v5.2.12 (1)