symfony/serializer Security Advisories for v2.0.9 (1)