symfony/serializer Security Advisories for v5.2.11 (1)