symfony/serializer Security Advisories for v5.3.2 (1)