symfony/serializer Security Advisories for v5.2.10 (1)