symfony/serializer Security Advisories for v4.4.25 (1)