symfony/serializer Security Advisories for v5.2.9 (1)