symfony/serializer Security Advisories for v4.4.24 (1)