symfony/serializer Security Advisories for v5.3.0-BETA3 (1)