symfony/serializer Security Advisories for v5.2.7 (1)