symfony/serializer Security Advisories for v4.4.22 (1)