symfony/serializer Security Advisories for v5.3.0-BETA1 (1)