symfony/serializer Security Advisories for v5.2.4 (1)