symfony/serializer Security Advisories for v4.4.20 (1)