symfony/serializer Security Advisories for v5.2.3 (1)