symfony/serializer Security Advisories for v4.4.19 (1)