symfony/serializer Security Advisories for v5.2.1 (1)