symfony/serializer Security Advisories for v5.1.10 (1)