symfony/serializer Security Advisories for v4.4.18 (1)