symfony/serializer Security Advisories for v5.1.9 (1)