symfony/serializer Security Advisories for v4.4.17 (1)