symfony/serializer Security Advisories for v5.2.0-BETA3 (1)