symfony/serializer Security Advisories for v5.1.8 (1)