symfony/serializer Security Advisories for v4.4.16 (1)