symfony/serializer Security Advisories for v5.2.0-BETA2 (1)