symfony/serializer Security Advisories for v5.2.0-BETA1 (1)