symfony/serializer Security Advisories for v5.1.7 (1)