symfony/serializer Security Advisories for v4.4.15 (1)