symfony/serializer Security Advisories for v4.4.14 (1)