symfony/serializer Security Advisories for v5.1.5 (1)