symfony/serializer Security Advisories for v4.4.13 (1)